ALMITOUR, s.r.o. Ul. Slobody 43, 022 01  Čadca

Prepravný poriadok:

 

 Doplnený dopravcom dňa 1.1.2016

 

 

1

O b s a h

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Čl.1

Základné ustanovenia ….............................................................................................................    2

Čl. 2

Rozsah autobusovej dopravy ….................................................................................................    2

Čl.3

Povinnosti dopravcu …...............................................................................................................    2

Čl.4

Zmluva o preprave osôb …........................................................................  ….............................   3

Čl.5

Práva cestujúceho.......................................................................................................................    3

Čl.6

Povinnosti cestujúceho …...........................................................................................................    4

Čl.7

Osobitné práva niektorých cestujúcich …..................................................................................... 4

Čl.8

Vylúčenie osôb z prepravy ….....................................................................................................     5

Čl.9

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu ….....................................................................    5

Čl.10

Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave …............ …............................    5

Čl.11

Preprava batožiny cestujúceho ….............................................................. …............................    5

Čl.12

Cestovné lístky a dopravné karty v pravidelnej autobusovej doprave …...  …............................    6

Čl. 13

Nájdené veci …..........................................................................................................................     7

Čl.14

Mimoriadne udalosti počas prepravy ….....................................................................................     7

Čl.15

Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednosť z prepravy osôb …...................................    7

Čl.16

Záverečné ustanovenia...............................................................................................................    8

 

 

2

 

Čl . 1

          Základné ustanovenia

(1)   Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, psov,              drobné domáce zvieratá.

(2)   Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je ALMITOUR, s.r.o. Ul. Slobody 43, 022 01  Čadca, IČO:  44893523   Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny, psov a drobných domácich              zvierat.

(4)   Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou

(5)   Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného     poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a      spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(6)   Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o         spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o            konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, psov a drobných domácich zvierat na jednotlivých             spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s         prepravou cestujúcich.

(7)   Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad

        spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, psov a drobných domácich zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa    sadzby uplatňujú.

(8)   Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokiaľ sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu aj tarifa          dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

 

 Čl. 2

          Rozsah autobusovej dopravy

(1)   Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu.

(2)   Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako pravidelne opakovaná      preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a                 vystupovanie cestujúcich (ďalej len "autobusová linka"), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku,         cestovného poriadku, prípadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny,            prípadne aj cestovnej batožiny, psa a drobných domácich zvierat.

(3)   Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú.

(4)   Verejná pravidelná autobusová doprava v zmysle tohto prepravného poriadku je preprava cestujúcich na        autobusovej linke medzi dvoma alebo viacerými obcami ako prímestská autobusová doprava a diaľková alebo

        na území obce mestská autobusová doprava.

(5)   Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

        a) prímestská autobusová doprava

        b) diaľková autobusová doprava

        c) medzinárodná autobusová doprava

Čl . 3

          Povinnosti dopravcu

(1)   Všeobecné povinnosti dopravcu sú

        a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

        b)    zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku,                  údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich                  a o náklad

        c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel                  cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.

(2)   Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný

        a)    vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s príslušnou dopravnou licenciou po celý čas ich platnosti,

        b)    prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil         cestovné, cestovný lístok

        c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie           vlastných spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej linke,

        d)    starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené                         smerovými tabuľami

        e)    starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,

        f )  zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,

        g)    zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu              cestujúcim

        h)    zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,

        i)   postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o                                      náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

        j)   utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť                 pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

        k) označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke,                    3

 

             prípadne aj o zastávkach medzi nimi, zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku,                           cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v                   priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti ajna zastávkach a v autobusoch

        n)    zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie             autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich                        udržiavať,

        o)    udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre                                     cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v čistote,

        p)    informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene                                         cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom                  záujme, a to najmenej 10 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje                                         neodkladne, len čo sa o nich dozvie,

        r) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie            týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného,                              údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo na                               iný druh dopravy,

        s)    potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút;                         ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, nácestnej zastávke, a ak to nie je                                    možné, v sídle dopravcu

        t)   Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám v                                    vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla.

(3)   Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je

        a)    povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje                            prednostnú prepravu,

        b)    oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu alebo                  ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným                                    dopravným prostriedkom.

        d)    povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse vyhradené miesto (osoby telesne,                   zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi - držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S a pod.). Prednostné právo na                                  prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

 

Čl . 4

          Zmluva o preprave osôb

(1)   V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného              lístka.

(2)   Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(3)   V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (Čl.1 ods.5) voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku           na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu.

 

Čl . 5

          Práva cestujúceho

(1)   Cestujúci má právo

        a)    na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a to do zastávky, po                     ktorú zaplatil cestovné,

        b)    na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky aj psa a drobných domácich zvierat tým                    istým autobusom,

        c) požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

(2)   Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť                odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť.

(3)   Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví,         cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,          iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten              istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky.

(4)   Oprávnenie podľa odseku 3 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok vydaný. Ak sa cestujúci            nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom         písomné potvrdenie dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

(5)   Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa                 odseku 3 alebo 4, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví           do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený           úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou      zastávkou.

(6)   Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného alebo        časti zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa 4

4

 

        cestovného poriadku (napr. meškanie spoja dlhšie ako 60 minút, resp. nevykonanie spoja).

(7)   Škodu, vzniknutú cestujúcemu, resp. objednávateľovi prepravy osôb tým, že preprava nebola vykonaná včas                 (meškanie zavinené dopravcom dlhšie ako 60 minút), resp. tým, že sa neuskutočnila, je dopravca povinný nahradiť,                najviac však do výšky ceny, zaplatenej dopravcovi za prepravný výkon (§ 763 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka).

(8)   Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré

        mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu      dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných           prostriedkov (§ 427 až 431).

 

Čl . 6

          Povinnosti cestujúceho

(1)   Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich,     nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu              určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené

        a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

        b)    pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu                      a reč),

        c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

        d)    fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

        e)    nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,

        f) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

(2)   Ďalej je cestujúci povinný

        a)    poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu                   jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

        b) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen                                       osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo                                 iného člena osádky autobusu,

        c) zaplatiť cestovné s použitím platidla alebo dopravnej karty EMcard (ďalej len DK) v primeranej hodnote a na                            výzvu vodiča a iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom a                                            zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi                                           potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie                     autobusu,

        d)    v prípade nefunkčnosti čítacieho zariadenia, alebo DK je cestujúci povinný zaplatiť za precestovaný úsek v                                     hotovosti.

(3)   Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je povolená.

 

Čl . 7

          Osobitné práva niektorých cestujúcich

(1)   Osobitné práva pri preprave majú osoby so zdravotným (napr. telesným, sluchovým, zrakovým a/alebo iným postihnutím), držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (tzv. preukaz ŤZP) a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré si z povahy alebo závažnosti postihnutia vyžaduje pomoc inej osoby - sprievodcu (tzv. preukaz ŤZP-S) a sprievodcovia osôb so zdravotným postihnutím. Za spôsobilého sprievodcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba po dovŕšení 15. roku veku. U osôb so zrakovým postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj vodiaci pes alebo dieťa po dovŕšení 6. roku veku. Pre osoby so zdravotným postihnutím so         psom so špeciálnym výcvikom alebo cestujúcim so zníženou pohyblivosťou sú v autobuse prímestskej dopravy vyhradené sedadlá, ktoré je príslušne označené piktogramom,  sú to prvé dve  sedadlá vľavo za nástupnými dverami. Osoby s telesným postihnutím, spĺňajúce ostatné kritériá uvedené v tomto článku, majú vo vozidle vyhradené sedadlá príslušne označené piktogramom , sú to prvé dve sedadlá vľavo za nástupnými dverami.. Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich kritéria tohto odseku je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil miesto na sedenie. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na diaľkové a medzinárodné linky.

(2)   Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Dopravca určil že sú to prvé dve sedadlá vľavo za  nástupnými dverami. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, cestujúci, ktorému osobitné práva neprislúchajú, je povinný sa na žiadosť vodiča alebo cestujúceho s osobitnými právami postaviť a miesto na sedenie uvoľniť. Vodič koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho, vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

(3)   Cestujúcemu, ktorému vyplývajú osobitné práva pri preprave v zmysle čl. 7 bod 1 a vodič bol o tom ním alebo jeho      sprievodcom, resp. iným cestujúcim upovedomený, umožní vodič prednostné bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

(4)   Vodič autobusu nesmie v žiadnom prípade odmietnuť prepraviť cestujúcich s osobitnými právami, okrem prípadov,    keď je prekročená maximálna obsaditeľnosť vozidla a nie je možné umiestniť týchto cestujúcich na miestach na to        určených.

(5)   Cestujúci s detským kočíkom a/alebo invalidným vozíkom môže nastúpiť, prepravovať sa a vystúpiť len s vedomím    vodiča. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať maximálne taký počet kočíkov a/alebo invalidných vozíkov, ktorý je určený výrobcom vozidla, kapacitou vozidla uvedenou v technickom preukaze alebo kapacitou vyhradeného

5

 

        priestoru vo vozidle označenom piktogramom. Za predpokladu, že vozidlo nie je špeciálne uspôsobené na   zafixovanie vozíka alebo detského kočíka počas jazdy, je cestujúci s osobitnými právami alebo jeho sprievodca                 povinný zabezpečiť neohrozovanie ostatných cestujúcich možným pohybom vozíka alebo detského kočíka po        vozidle.

(6)   Vodič autobusu je pri preprave cestujúceho s detským kočíkom a/alebo s invalidným vozíkom povinný vyvinúť              maximálne úsilie k zabezpečeniu ich nástupu na prepravu, samotnej prepravy a výstupu, a to spravidla oslovením a                požiadaním cestujúcich o poskytnutie pomoci týmto cestujúcim.

Čl . 8

          Vylúčenie osôb z prepravy

(1)   Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo            iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu             byť cestujúcim na ťarchu.

(2)   Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť

        a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu                        podľa tohto prepravného poriadku,

        b)    osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré aj po                                  upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

(3)   Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby                 vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

(4)   Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

 

Čl . 9

          Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

(1)   Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu             disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

(2)   Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

 

Čl . 10

          Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

(1)   Kontrolu cestovných lístkov a dopravných kariet / ďalej len DK/ je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky     autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným preukazom (ďalej len "oprávnená osoba").

(2)   Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z                vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne doklad preukazujúci nárok na zľavu cestovného.

(3)   Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom alebo DK, uloží oprávnená osoba zaplatiť cestovné a úhradu vo výške 50€ v prímestskej doprave,50€ v diaľkovej  a medzinárodnej doprave.

(4)   Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa ods. 3, je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej          osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže            sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho          príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

 

 

Čl . 11

          Preprava batožiny cestujúceho

(1)   Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom a to za podmienok      stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

(2)   Batožina, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekročenia váhových resp. rozmerových limitov určených                 tarifou dopravcu neumožňujúcich jej prepravu bezplatne sa prepravuje spoločne s cestujúcimpod jeho dohľadom a       na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba v prípadeak     neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich.        Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

(3)   Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu               možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle. Živé zvieratá sa prepravujú, pokiaľ sú splnené            podmienky ustanovené pre ich prepravu týmto Prepravným poriadkom.

(4)   Z prepravy sú vylúčené

        a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

        b)    nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia                  osobitné predpisy,

        c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo,                           najmä pre nevhodný spôsob balenia,

        d)    veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

        e)    batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg

(6)   Cestujúci nesmie prepravovať v batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

6

 

(7)   Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje,   štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na           trati dovoľujú, aj kočíky prázdne.

(8)   Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané               množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných       obaloch.

(9)   Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou psa, drobné domáce zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy,   ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo                iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o            preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

(10)      Pes umiestnený vo vhodnej schránke (napr. klietka, špeciálny obal, špeciálna taška a pod.) s nepriepustným dnom             sa prepravuje za cenu dovozného stanoveného dopravcom.

(11)      Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. Prepravuje sa za dovozné v cene jednosmerného osobitného cestovného stanoveného v Tarife dopravcu. V jednom vozidle sa           smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa        bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich

        nevidomé osoby.

(12)      Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, snowboard (za podmienky, že              budú zabalené v príslušnom obale), pokiaľ to umožňujú prevádzkové podmienky dopravcu.

(13)      Dovozné za batožinu prepravovanú v prímestskej doprave:

        a)    batožina v prímestskej doprave sa prepravuje zásadne spoločne s cestujúcim,

        b)    dovozné za batožinu, ktorej

             b1) hmotnosť presahuje 25 kg,

             b2) rozmery sú väčšie ako 20 x 30 x 50 cm

             b3) tvar valca presahuje dĺžku 150 cm a priemer 10 cm,

             b4) tvar dosky presahuje rozmery 80 x 100 cm

             b5) je určené tarifou dopravcu a to sadzbami podľa kilometrických vzdialeností.

        c) batožina, za ktorú cestujúci v prímestskej doprave zaplatí dovozné z titulu prekročenia uvedených váhových                alebo rozmerových limitov, sa neoznačuje batožinovým lístkom. Potvrdenie o zaplatení dovozného vydá               cestujúcemu vodič zo strojčeka na vydávanie cestovných lístkov, v hodnote dovozného stanoveného tarifou       dopravcu.

(14)      Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, zabezpečí, resp. odovzdá opustenú batožinu v oddelení         strát a nálezov v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní v zmysle interného usmernenia.

(15)      Za stratu alebo odcudzenie batožiny prepravovanej v prímestskej doprave spoločne s cestujúcim a pod jeho           dohľadom, dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Dopravca     nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

 

Čl . 12

          Cestovné lístky a dopravné karty v pravidelnej autobusovej doprave

V pravidelnej autobusovej preprave sa vydávajú cestovné lístky pre jednotlivú cestu za podmienok určených tarifou dopravcu.

(1)   Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy             prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho využitia.

(2)   Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič vydal zo strojčeka.

(3)   Nárok na jednosmerné osobitné cestovné preukazujú žiaci po dovŕšení 15 rokov a študenti do dovŕšenia 26 rokov, v dennej forme štúdia pri nastúpení do autobusu týmito dokladmi: dopravnou kartou (ďalej len DK), resp. preukazom v   papierovej forme vystaveným dopravcom

        (ďalej len preukaz SAD) na základe potvrdenia školy na príslušný školský rok, s platnosťou do 31.8. príslušného         školského roka, platí aj pre študentov študujúcich v zahraničí, - medzinárodným žiackym (študentským) preukazom           – International Student Identity Card (ISIC karta), resp. iným vydaným príslušnou školou s povinne aktivovanou              dopravnou časťou v elektronickej forme na príslušný šk. rok, s platnosťou určenou príslušnou školou.

(4)   Na preukázanie nároku na jednosmerné osobitné cestovné neplatia preukazy, karty a pod. vydané školou a                 opatrené len validačnými známkami platnými na príslušný školský rok. V takomto prípade nebude priznaný žiakovi,      študentovi nárok na jednosmerné osobitné cestovné.

(5)   Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Ak bol cestovný lístok, DK využívaná žiakom a študentom, preukaz SAD vydaný na meno, môže tento využiť iná osoba, len ak o zmene               informovala dopravcu a dopravca vykonal zmenu.

(6)   Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,

        a)    ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo

        b)    ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho využitie.

(7)   Jednosmerný osobitný cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu       cestovného. Druhy preukazov určuje tarifa dopravcu.

(8)   Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavu zo základného              cestovného, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu vznikne iba vtedy,            ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom napr. preukaz dieťaťa na preukázanie veku dieťaťa alebo dopravná              karta vydané dopravcom, kartou zdravotného poistenia, občianskym preukazom, pasom a podobne.

7

 

(9)   Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi osobitným preukazom.

(10)      Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať od   žiadateľa ďalšie doklady; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť.              Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy     cestovného, dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie preukazu až na dobu jedného roka. V prípade, že cestujúci                preukáže nárok na zľavu neplatným dokladom (napr. preukaz SAD po platnosti, DK vydaná dopravcom po platnosti,              ISIC preukaz po platnosti a pod.), resp. jeho falzifikátom, vodič má právo tento odobrať. Odobratý doklad je vodič            povinný odovzdať do pokladne v sídle dopravcu.

(11)      Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak             cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť na               nahliadnutie, prípadne na vyznačenie jeho využitia; ak ide o osobitné cestovné, predloží zároveň preukaz na zľavu                 cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predkladať na nahliadnutie zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov   alebo inak nečitateľné.

(12)      Cestovný lístok vydáva vodič zo strojčeka. V prípade poruchy strojčeka vydáva vodič písaný cestovný lístok.                Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok            u vodiča, odobrať si ho a mať ho pri sebe.

(13)      Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný lístok, je povinný si   bez vyzvania zaobstarať cestovný lístok na ďalšiu cestu, a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky.

(14)      Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku využitého spoja.

(15)      Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je     povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho požiadaviek, najmä či údaje,                 dátum cesty, trasa a zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu                 cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

(16)      Za stratu cestovného lístka sa v zásade náhrada neposkytuje.

 

Čl . 13

          Nájdené veci

(1)   Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen      osádky do úschovne batožín v sídle dopravcu.

(2)   Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho   bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru.

 

Čl . 14

          Mimoriadne udalosti počas prepravy

(1)   Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní

        a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať             odbornú zdravotnícku pomoc,

        b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

        c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

(2)   Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky           vozidla pri konaní podľa ods. 1.

 

Čl . 15

          Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednosť z prepravy osôb

(1)   Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú.       To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim        alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

(2)   Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V        ostatných prípadoch je oprávnený

        a) v pravidelnej preprave osôb cestujúci,

        b) ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas             oprávneného.

(3)   Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou      reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne       ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej              sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.

(4)   Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu o udalosti zakladajúcej právo v ostatných               prípadoch, najneskoršie do šiestich mesiacov.

(5)   Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí       primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne        podala.

(6)   Škodu, vzniknutú cestujúcemu pri pravidelnej preprave osôb tým, že preprava nebola vykonaná včas (meškanie          zavinené dopravcom dlhšie ako 60 minút,), resp. tým, že sa neuskutočnila, je dopravca pri splnení podmienok      8

8

 

        uvedených v ods. 1 až 5 tohto článku, povinný nahradiť, najviac však do výšky cestovného, zaplateného dopravcovi      (§ 763 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka).

(7)   Dopravca vráti zaplatené cestovné, alebo jeho časť za nevyužitý cestovný lístok pre jednotlivú jazdu v prípade                prerušenia spoja z prevádzkových dôvodov a v prípade meškania spoja zavineného dopravcom dlhšieho ako 60       minút.

(9)   Ak sa suma za vrátený cestovný lístok zasiela poštou, dopravca má právo zraziť si náklady na poštovné. Pri   nevyužití alebo len čiastočnom využití cestovného lístka z viny dopravcu sa  storno poplatok a náklady na poštovné                 cestujúcemu neúčtujú.

(10) Ustanovenia bodov 6, 7 / čl. 16 platia aj pre dovozné za batožiny, psa a drobné domáce zvieratá.

 

Čl . 16

          Záverečné ustanovenia

(1)   Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na         uzavretie zmluvy o preprave osôb.

(2)   Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

(3)   Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho       zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení na svojom webovom sídle i v autobuse.

 

                                                                                                            Bc. Alena Kužmová

konateľ spoločnosti.